Riksföreningen för korg och korgslöjd

Redan tidigt i det fleråriga projektet Korgen Lyfter fanns tankarna om att bilda en intresseförening eller ett nätverk för korgslöjdare och alla som är intresserade av korgar. Under hösten 2023 bildades RIKSFÖRENINGEN FÖR KORG OCH KORGSLÖJD som kommer att ligga som en medlemsförening under Svenska hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR) stora paraply.

Bli medlem

Att vara medlem kostar 250 kr (2024). Du anmäler dig som medlem genom att fylla i formuläret här . Välj Riksföreningen för korg och korgslöjd i rullgardinslisten som kommer fram när du fyllt i ditt postnummer.

OBS! Vi kommer aldrig att dela med oss av dina personuppgifter till annan part. De kommer endast att användas till medlemskontakt.

Föreningens ändamål

Nedan är saxat ur våra stadgar, antagna 28 nov 2023

Föreningen är ideell, partipolitisk och religöst obunden med syfte är att tillvarata, utveckla, och förnya kunskapen om att tillverka korgar såväl ur ett kultur- som näringsperspektiv. Vidare att beakta hållbarhetsperspektivet samt bejaka medlemmarnas kunskapsbehov och kreativitet.

Riksföreningen för korg och korgslöjd har till ändamål att främja korgslöjd och korghantverk som ett levande immateriellt kulturarv vilket på traditionens grund tillvaratas och utvecklas. Riksföreningen ska vara en naturlig mötesplats för dess medlemmar. Föreningen vill ta vara på kunskapen kring den rika korgtradition som finns och har funnits i Sverige och verka för att den ska bestå i framtiden. Kunskapsförmedlingen kring korg och korgtilverkning omfattar såväl en praktisk förmåga att tillverka korgar som en historisk medvetenhet kring korgar, deras tillblivelse och användning. Kunskapsförmedlingen kring korgar ska inspirera människor att tillverka nya korgar, använda dem samt omhänderta gamla korgar.

För fullgörande av detta ändamål ska föreningen:

  • Sprida kunskap och inspiration genom seminarier, föredrag, programverksamhet och utställningar
  • Verka för hög standard på de kortkurser i korgtillverkning som ges
  • Verka för längre korgutbildningar i landet
  • Göra sig synlig på sociala medier och där förmedla kunskap och information – Verka för att säkerställa materialtillgång för olika korgtyper
  • Verka för dokumentation av olika korgtekniker
  • Fungera som ett naturligt nav som arbetar för en gemenskap för och mellan medlemmarna, exempelvis genom att bilda lokalgrupper eller temagrupper.
  • Belysa kunskapen om korgtillverkning som ett viktigt immateriellt kulturarv.

Ladda ner stadgarna som PDF

KONTAKT: kontakta styrelsen på korgforeningen@gmail.com